استخدام خیاط بیرون بر

استخدام خیاط بیرون بر

دو نفر کارگر مبتدی آقا

دو نفر کارگر مبتدی آقا

استخدام نیروی کار دیپلمه آقا و بازرس خط تولید

استخدام نیروی کار دیپلمه آقا و بازرس خط تولید

استخدام کارمند تایپیست

استخدام کارمند تایپیست

استخدام منشی آقا

استخدام منشی آقا

استخدام حسابدار

استخدام حسابدار

استخدام کارگر ساده آقا

استخدام کارگر ساده آقا

استخدام کارمند آشنا به کامپیوتر

استخدام کارمند آشنا به کامپیوتر

استخدام کارگر ماهر

استخدام کارگر ماهر

لباسکار دوز بیرون بر

لباسکار دوز بیرون بر

استخدام حسابدار

استخدام حسابدار

استخدام نظافتچی آقا

استخدام نظافتچی آقا

استخدام حسابدار تمام وقت

استخدام حسابدار تمام وقت

استخدام راننده

استخدام راننده

استخدام منشی خانم

استخدام منشی خانم

کارمند مرکز تماس (پرستار یا بهیار)

کارمند مرکز تماس (پرستار یا بهیار)

استخدام خانم خیاط

استخدام خانم خیاط

نسخه پیچ در داروخانه شبانه روزی

نسخه پیچ در داروخانه شبانه روزی

فروشنده ارایشی بهداشتی داروخانه شبانه روزی

فروشنده ارایشی بهداشتی داروخانه شبانه روزی

ادمین سایت فروش دارویی

ادمین سایت فروش دارویی