برشکار خانم مسلط مزونی

برشکار خانم مسلط مزونی

فروشنده خانم

فروشنده خانم

به تعدادی مزدی دوز

به تعدادی مزدی دوز

کارگر ماهر جوشکار

کارگر ماهر جوشکار

تعدادی مزدی دوز شومیز حریرخانم

تعدادی مزدی دوز شومیز حریرخانم

استخدام فـروشنـده خـانـم

استخدام فـروشنـده خـانـم

استخدام کارشناس فروش ، بـازاریـابی

استخدام کارشناس فروش ، بـازاریـابی

راننده با و بدون خودرو جهت

راننده با و بدون خودرو جهت

راننده با و بدون خودرو جهت

راننده با و بدون خودرو جهت

استخدام حسابدار و کمک حسابدار در شرکت معتبر بازرگانی

استخدام حسابدار و کمک حسابدار در شرکت معتبر بازرگانی

موتور سوار با موتور 40 ساله

موتور سوار با موتور 40 ساله

موتور سوار با موتور 40 ساله

موتور سوار با موتور 40 ساله

استخدام نسخه پیچ

استخدام نسخه پیچ

به همکار مسلط به پذیرش و نمونه گیری

به همکار مسلط به پذیرش و نمونه گیری

استخدام بیرون بر

استخدام بیرون بر

استخدام پیک در پیک موتوری

استخدام پیک در پیک موتوری

استخدام راننده با ماشین سواری

استخدام راننده با ماشین سواری

استخدام راننده با ماشین سواری

استخدام راننده با ماشین سواری

استخدام چرخکار و وسط کار

استخدام چرخکار و وسط کار

باروژ - استخدام کارگر ساده رستوران - آقا

باروژ - استخدام کارگر ساده رستوران - آقا