تعدادی کارگر ساده و

تعدادی کارگر ساده و

بیرون برمانتو اسپرت

بیرون برمانتو اسپرت

استخدام منشی ساده خانم

استخدام منشی ساده خانم

دو نفر خانم جوان

دو نفر خانم جوان

به تعدادی چرخکار خانم

به تعدادی چرخکار خانم

کارشناس پشتیبانی و فروش خانم

کارشناس پشتیبانی و فروش خانم

به تعدادی فروشنده آقا

به تعدادی فروشنده آقا

کارگر ساده

کارگر ساده

اپراتور دستگاه لیزر

اپراتور دستگاه لیزر

استخدام چرخکار

استخدام چرخکار

استخدام نگهدار خانم

استخدام نگهدار خانم

به تعدادی بساب کار

به تعدادی بساب کار

استخدام شلوار دوز ماهر خانم و آقا

استخدام شلوار دوز ماهر خانم و آقا

به تعدادی فروشنده

به تعدادی فروشنده

حسابدار - تمام وقت

حسابدار - تمام وقت

به یک خانم خوش ذوق

به یک خانم خوش ذوق

به تعدادی نیرو جهت کار

به تعدادی نیرو جهت کار

فروشنده خانم حقوق 4 م

فروشنده خانم حقوق 4 م

به تعدادی وسط کار

به تعدادی وسط کار

3 نفر فروشنده خانم

3 نفر فروشنده خانم