استخدام کارگر نیمه ماهر جوان

استخدام کارگر نیمه ماهر جوان

نیرو جوان فنی جهت خط تولید شهرک شمس آباد با سرویس (داخلی1) .

09933996010 , 91070234