منشی آشنا به کامپیوتر

منشی آشنا به کامپیوتر

به یک نفر منشی آشنا به word,excell نیازمندیم حوالی مترو فردوسی .

66170941 , 66171497
آشنا شدن آشنا آشنايي داشتن آشنايي آشنا ساختن آشنا کردن آشنا سازي منشی کامپیوتر