مهندس‌ صنایع‌ غذایی‌

مهندس‌ صنایع‌ غذایی‌

مهندس‌صنایع‌غذایی‌جهت برنامه‌ریزی‌وکنترل‌پروژه خانم‌وآقا،آشنابه‌زبان‌انگلیسی مسلط‌به‌نرم‌افزارICDLآشنابه‌مفاهیم ونرم‌افزارهای‌آماری‌وگزارش‌نویسی - .

22226890 , 09308580529CV@parscrown.com