استخدام کارگر ساده در کبابی با جای خواب

استخدام کارگر ساده در کبابی با جای خواب

کارگر ساده وارد به موتور سواری جهت کار در کبابی با جای خواب محدوده یوسف آباد .

09305714525