کارمند اداری خانم

کارمند اداری خانم

کارمند اداری خانم مسلط به تایپ واکسل - - .

46140345 , 46140384 , 46140497 , 09120375608resume@tuvf.ir