استخدام کارمند خانم

استخدام کارمند خانم

کارمنـد خانـم مسلط به office حداکثرسن 40 سال «محدوده پـرنـد مزایا= بیمه + ناهار+سرویس .

kamalafariin@gmail.com