جوشکار  ،پرداختکار

جوشکار ،پرداختکار

وجوشکارمخراجکار،مومکاروشاخه زن جهت کاردرکارگاه طلاسازی‌درشرق تهران .

02177918664