استخدام خیاط زیگزاگ دوز

استخدام خیاط زیگزاگ دوز

بتعدادی‌زیگزاگ‌دوز،چرخکار وکارگرساده‌خانم‌نیازمندیم محل‌کارنواب،ایستگاه‌متروکمیل .

09309444680