کارگر ساده جهت کار در تولیدی پوشاک

کارگر ساده جهت کار در تولیدی پوشاک

به یک کارگر ساده جهت کار در تولیدی پوشاک نیازمندیم .

09124070034