استخدام نگهبان

استخدام نگهبان

به دو نفر نگهبان ترجیحا بازنشسته ساکن غرب تهران از 8 صبح الی 17 .

44901810