خیاط زیگزال دوز

خیاط زیگزال دوز

به تعدادی زیگزال دوز میاندوزکار جهت دوخت تیشرت مردانه نیازمندیم و .

36617256 , 09197280700
دوزيست دوزنه دوزباني دوزبانه دوزوکلک دوزخ دوزخي دوز و کلک زدن دوز و کلک چيدن دوزندگي کردن دوزندگي دوزدي کردن دوزنده خیاط زیگزال دوز