کارگر ساده . رستوران

کارگر ساده . رستوران

شعبه3 رستوران منصور واقع در خیابان کارگرشمالی بالاتر از فکوری پ به تعدادی کارگر ساده نیازمند است حقوق از تا . بستگی به کار شما ساعات کاری :پاره وقت . یا .تمام وقت بیمه:در صورت توافق کاری جای خواب برای کارگر شهرستانی همراه با وعده های غذایی . و مزایای دیگر... جهت همکاری با شماره ی زیر تماس گرفته یا به صورت حضوری از ساعت 9صبح تا 3بعداظهر اقدام نمایید خسروی .

1721 , 2800 , 3800 , 09124403056
کارگر زغال کارگرداني کردن کارگر طرفشو کارگر کارگر سيار کارگر فصلي کارگر ماهر کارگري کارگر نشين کارگر راه آهن کارگردان نمايش کارگردان کارگر زن کارگر سازنده ساده لوح ساده لوحي ساده دل ساده گو سادهنشدني ساده دلي