استخدام کارمند فروش خانم

استخدام کارمند فروش خانم

(( مجموعه حقوقی معتبر )) بـا هدف تـوسعه از تعدادی خـانـم بـا روابط عمومی مناسب جهت تکمیل کادر فـروش دغوت بـه همکاری می نـمایـد .

22901904 , 22905332