منشی آشنا به حسابداری

منشی آشنا به حسابداری

منشــی آشنا به حسابداری جهت‌کاردرموسسه‌زبـان به صورت تمام وقت 9:30 الـی 19:30 حقوق4/200م+بیمه .

49109000
آشنا شدن آشنا آشنايي داشتن آشنايي آشنا ساختن آشنا کردن آشنا سازي منشی حسابداری