به یک نوازنده نیازمندیم

به یک نوازنده نیازمندیم

به یک نوازنده ساز گارمان ترکی از تهران نیازمندیم یا گروه ساز ترکی و یک نوازنده ارگ لطفا رزومه خود را فقط و فقط به شماره ارسال فرمایید .

09353535572 , ,
نوازندهسيار نوازنده نوازنده ارگ نوازنده ساز نیازمندیم