سرپرست انبار

سرپرست انبار

یک شرکت تولیدی معتبر سرپرست انبار استخدام‌می‌نماید 021- .

65682482
سرپرست سرپرستي سرپرست خانه سرپرستار سرپرستي کردن انباره انبار مهمات انبار کمکي انباره پشتيبان انبار کاه انبار شدن انباره ميانگير انباره خازني انباره گردشي انباره کنترل انباره چنبرهاي انبارگاه انبارموقتي انبار حبوبات انبار غله