به تعدادی کارگر ساده آقا

به تعدادی کارگر ساده آقا

به تعدادی کارگر ساده آقا به‌همراه‌جای‌خواب،صبحانه نهار،شام،حقوق‌ومزایاوبیمه طبق وزارت کار در شهرک صنعتی ایوانکی نیازمندیم .

02334583327