استخدام حسابدار

استخدام حسابدار

حسـابدار آقـا با شـرایط ذیل نیازمندیم. 1)حداکثرسن35سال 2)دارای‌مدرک‌تحصیلی لیسانس‌حسابداری 3)حداقل5سال‌سابقه‌کارمالی ومسلط‎‌به‌کلیه‌امور حسابداری‌ومالیاتی 4)آشنایی‌باسیستم‌نرم‌افزارمالی واجـدین‌ شـرایط رزومه‌ خود را به‌ شماره تلفکس‌ ذیل‌ ارسال‌ نمایند. .

88375057