استخدام کارشناس فروش

استخدام کارشناس فروش

کارشناس بازرگانی(فروش) آشنا به اصول مذاکره، آشنا به قطعات صنعتی، حداقل 2 سال سابقه ارسال رزومه به آدرس: resume.new@gmail.com .

1399resume.new1399@gmail.com