استخدام وسط کار پوشاک

استخدام وسط کار پوشاک

وسط کار جهت کار در تولیدی پوشاک واقع در باغ سپهسالار .

09123374023