تعدادی‌زیگزال ‌دوزماهرآقا

تعدادی‌زیگزال ‌دوزماهرآقا

تعدادی‌زیگزالدوز و چرخکار برای‌ شیفت‌ بعد از ظهر 18 ببعد جهت تولیدی پوشاک نیازمندیم ( پل‌ چوبی ) .

77502296