کارمند جهت کارهای شهرداری

کارمند جهت کارهای شهرداری

یک شرکت ساختمانی به فردی باتجربه و مسلط و باسابقه کارهای ثبتی و دریافت سند های تــــــــک بــــــرگی برای مجتمع های مسکونی هر کدام بیشتر از 150واحدی خانم یا آقا نیازمندیم ساعت تماس فقط14تا17 .

09128943853