استخدام کارگر ساده نظافتچی

استخدام کارگر ساده نظافتچی

کاگر ماهر جهت انجام امور نظافت و آبدارخانه .

22903039