خیاط مزدی دوز

خیاط مزدی دوز

به تعدادی مزدی دوز زنانه مجلسی و چرخکار نیازمند است تسویه هفتگی .

09192204418