استخدام کارشناس برق صنعتی

استخدام کارشناس برق صنعتی

# کارشناس برق صنعتی # ** آشنا با پست برق و ژنراتور ** نیازمندیم .

64572610