استخدام مدیر مالی

استخدام مدیر مالی

مدیر امور مالی لیسانس یا فوق لیسانس با حداقل 5 سلا سابقه کار ترجیحا در شرکتهای پخش نیازمندیم .

61697000