کارمند - اداری،مالی بانکی

کارمند - اداری،مالی بانکی

کارمند آشنابه اموراداری،بانکی،مالی حداقل 5 سال سابقه .

46110681 , 46110632info.hayatgostarasia@gmail.com