تعدادی مونتاژکار

تعدادی مونتاژکار

تعدادی مونتاژکار زیر 40 سال جهت کار در واحد تولیدی حقوق 3/500 م (چهارراه گلوبندک) .

09932366818