تعدادی خیاط مزدی دوز

تعدادی خیاط مزدی دوز

تعدادی خیاط مزدی دوز جهت تریکو زنانه (محدوده قرچک ورامین) .

09217198687