استخدام تکنسین تعمیرات کولر گازی

استخدام تکنسین تعمیرات کولر گازی

# تکنسین تعمیرات # ** کولر گازی ** ( حقوق + پاداش + بیمه تکمیلی ) .

64572610