استخدام نیروی کار

استخدام نیروی کار

به یک نفر تکنسین دارویی اقا، حداکثر٣٥ سال، با انرژی، اشنا به نرم افزار ایمن افزار و امور داروخانه نیازمندیم .

09123870510 , ,