کارگر ساده

کارگر ساده

به تعدادی کارگرساده جهت کار در انبار کتاب ساعت 9 تا19 حقوق 3 میلیون،محدوده جمهوری .

66464138