منشی‌ خانم‌ جهت‌ شرکت

منشی‌ خانم‌ جهت‌ شرکت

منشی‌خانم‌جهت‌انجام اموردفتری‌وپاسخگویی‌تلفن درشرکت‌ حداکثر 35ساله نیازمندیم(هفت‌تیر) - .

88861802 , 09123883397