پزشک عمومی

پزشک عمومی

درمانگاه شبانه روزی گرگان پزشک عمومی ( شیفت شب ) با پروانه تهران و .

77504406 , 77651917