کارگر فنی نیازمندیم

کارگر فنی نیازمندیم

به تعدادی نیروی فنی روزکار و شب کار ** باجای خواب ** نیازمندیم .

09102723544