کارمند صندوقدار رستوران

کارمند صندوقدار رستوران

2 نفر صندوقدار خانم با روابط عمومی بالا جهت رستوران باسابقه ، در دوشیفت کاری گردشی درمنطقه 5 باحقوق و مزایای مکفی ارسال رزومه به : .

jab.fastfood@yahoo.com