استخدام کارمند اداری

استخدام کارمند اداری

لیسانس کامپیوتر جهت کار در امور اداری مسلط به word,excel نیازمندیم -19 mo.fuka@gmail.com .

22254810 , 2020mo.fuka2020@gmail.com