کارگر ساده

کارگر ساده

کارگر ساده آقا جهت پارچه مبلی(یافت آباد) با بیمه و حقوق 5 م - .

09212951753 , 66322696