استخدام نگهبان

استخدام نگهبان

استخدام نگهبان در یک موسسه معتبر حقوق وزارت کار + حق شیفت + بیمه + ایاب ذهاب + غذا .

09219571704