کارگرساده جهت کاردرکبابی

کارگرساده جهت کاردرکبابی

کارگرساده جهت کار در کبابی باجای خواب و غذا نیازمندیم ساعت تماس11به بعد .

09126813996