استخدام آبدارچی (آقا)

استخدام آبدارچی (آقا)

آبدارچی (آقا) با حقوق ثابت و بیمه محدوده پاسداران جهت نمایشگاه ماشین نیازمندیم -6 -4 .

22890075 , 22891141