استخدام کمک حسابدار

استخدام کمک حسابدار

به یکنفر کمک حسابدار جهت کار در شرکت تولید و آشنا به نرم افزار هلو و آشنا به اکسل و فتوشاپ نیازمندیم .

40337191 , 09107610214