استخدام وسط کار پوشاک

استخدام وسط کار پوشاک

به تعدادی وسط کار بخارکار پارچه پهن کن نواربرجهت کارتولیدی پوشاک نیازمندیم محدوده ایستگاه دروازه دولت .

09123949424