مکانیک و برقکار دیپلم

مکانیک و برقکار دیپلم

مکانیک و برقکار دیپلم بدون سابقه کار،حقوق وزارت کار محل کار شریف آباد .

55807516