استخدام منشی مطب  دندانپزشکی

استخدام منشی مطب دندانپزشکی

یک مرکز دندانپزشکی مجهز نیازمند منشی با مشخصات زیرمی باشد سابقه منشی دندانپزشکی آشنایی با نرم افزار دندانپزشکی خوش برخورد و منظم حقوق مکفی به همراه بیمه .

09121979941