استخدام - کارگرماهر

استخدام - کارگرماهر

کارگر فنی جهت کار در انبار آشنا به قطعات صنعتی نیازمندیم تلفن تماس : داخلی 200 .

62999051