استخدام مهندس برق

استخدام مهندس برق

مهندس برق آقا دارای توانایی تعمیر وعیب یابی تجهیزات الکترونیکی(ساکن تهران) Job.@gmail.com .

201997Job.201997@gmail.com